NGO

Non-governmental organisation.

Plural: NGOs.